REGULAMIN

REGULAMIN
§1
 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług świadczonych przez Izabelę Woszczyk-Pluta prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Mobilne Studio Urody Izabela Woszczyk-Pluta z siedzibą w Łazach, gmina Łazy, powiat zawierciański, NIP: 6492105853 , REGON: 241904551 (dalej zwana : Mobilnym Studiem Urody lub Studiem).
2. Mobilne Studio Urody wykonuje usługi kosmetyczne (zwane dalej Usługi) z dojazdem do domu klientki na terenie województwa śląskiego i małopolskiego, maksymalnie 50 km od siedziby firmy.
3. Mobilne Studio Urody obsługuje wyłącznie Klientki pełnoletnie. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klientki będzie podlegał wątpliwościom obsługa zastrzega sobie prawo do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

§ 2
Warunki korzystania z Usług
1. Mobilne Studio Urody świadczy Usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 18:00 oraz w jedną lub dwie soboty miesiąca w godzinach 9.00-14.00
2. Mobilne Studio Urody nie świadczy Usług w niedziele, dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy.
3. Rezerwacja Usług następuje w godzinach pracy Studia wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 605-616-037 lub w trakcie umówionego na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie spotkania (dalej Rezerwacja Usługi).
4. Zastrzega się możliwość Rezerwacji Usługi jedynie w godzinach pracy wskazanych w § 2 ust. 1, powyżej.
5. Przy Rezerwacji Usług Klientka zobowiązana jest do podania prawdziwych danych osobowych oraz podania aktualnego numeru telefonu.
6. Osoby nie korzystające dotychczas z Usług Mobilnego Studia Urody (dalej zwane: Nowe Klientki) są zobowiązane do:
a)Wpłaty bezzwrotnego zadatku na konto bankowe w wysokości 20% ceny zamówionej usługi nie później niż 7 dni przed umówionym spotkaniem ( na podstawie danych do przelewu uzyskanych podczas Rezerwacji Usługi).
b)Potwierdzenia wizyty nie później niż 48 godzin przed umówionym spotkaniem (dopuszcza się potwierdzenie wizyty przez wiadomość SMS, zawierającą Nazwisko oraz datę i godzinę spotkania)
7. Brak wpłaty zadatku lub brak potwierdzenia wizyty   w sposób określony w § 2 ust 5 lit. a i b będzie jednoznaczne z anulowaniem Rezerwacji Usługi i powoduje automatyczne umówienie w tym terminie Klientki z listy rezerwowej.
8. Zadatek, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. a podlega zaliczeniu na poczet ceny Usługi wykonanej na umówionym spotkaniu, natomiast, w przypadku rezygnacji z usługi po dokonaniu wpłaty zadatku, zadatek nie podlega zwrotowi.
9. Klientki, które korzystały dotychczas z Usług Mobilnego Studia Urody (zwane dalej: Stałe Klientki)  a)dokonują zapisów z wizyty na wizytę nie więcej niż 3 spotkania lecz w ten sposób by rezerwacja nie przekraczała okresu 2 miesięcy do przodu bez konieczności wpłacania zadatku.
b)Potwierdzenia wizyty nie później niż 48 godzin przed umówionym spotkaniem (dopuszcza się potwierdzenie wizyty przez wiadomość SMS, zawierającą Nazwisko oraz datę i godzinę spotkania). Brak potwierdzenia wizyty   w sposób określony w § 2 ust 5 lit. a i b będzie jednoznaczne z anulowaniem Rezerwacji Usługi i powoduje automatyczne umówienie w tym terminie Klientki z listy rezerwowej.
10. Promocje i rabaty nie łączą się.
11. Za usługi świadczone przez Mobilne Studio Urody płatności można dokonać gotówką lub wpłatą na konto bankowe po wypełnieniu oświadczenia: zobowiązanie do zapłaty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 3
Ochrona danych osobowych

1. Udostępnienie danych osobowych przez Klientkę Mobilnego Studio Urody jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie tych danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Studio korzysta z danych osobowych jedynie w zakresie, jaki jest niezbędny do wykonania Usługi. Mobilne Studio Urody nie przekazuje, ani  nie udostępnia tych danych innym podmiotom.
§ 4
Postanowienia końcowe

1. Zakup Usług w Mobilnym Studio Urody jest równoznaczny z oświadczeniem przez Klientkę, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z Usług oraz że zapoznała się z Regulaminem, Ofertą i Cennikiem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz że akceptuje jego warunki.
2. Klientki z objawami chorobowymi typu zakaźnego: infekcje/przeziębienie/ grypa/ zapalenie górnych dróg oddechowych i inne - zobowiązane są do przełożenia wizyty. Klientki, które nie powiadomią obsługi Studia lub zatają ten fakt nie będą obsługiwane i zostanie ustalony nowy najbliższy termin.
3. Osoby trzecie będące biernymi Uczestnikami usług są zobowiązane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług w szczególności Dzieci Klientek powinny być pod opieką innej osoby dorosłej. Za wszelkie zniszczenia własności Mobilnego Studio Urody odpowiada opiekun prawny. Mobilne Studio Urody zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi jeśli dziecko lub inne osoby będą utrudniać pracę obsługi.
4. Osoby lekceważące Obsługę Mobilnego Studia Urody, Jej starania i prośby o dostosowanie się do obowiązującego regulaminu, nie będą mogły już korzystać z jego usług. Współpraca zostanie zakończona.
5. Oferta i cennik nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie.
6. Mobilne Studio Urody zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.